உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல். நாள்: 08/04/2020 நெல்லி – 80 சாம்பல் பூசணி – 15 பாகல் – 30 சுரை – 10 கத்தரி – 30 அவரை – 60…

View More உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல். நாள்: 07/04/2020 நெல்லி – 80 சாம்பல் பூசணி – 15 பாகல் – 40 சுரை – 10 கத்தரி – 40,30 அவரை – 80…

View More உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை விலைப்பட்டியல். நாள்: 06/04/2020 நெல்லி – 80 சாம்பல் பூசணி – 15 பாகல் – 40 சுரை – 10 கத்தரி – 50,30 அவரை – 75 மிளகாய்…

View More உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை விலைப்பட்டியல். நாள்: 03/04/2020 நெல்லி – 90 சாம்பல் பூசணி – 15 பாகல் – 30 சுரை – 15 கத்தரி – 40 அவரை – 60 மிளகாய்…

View More உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்

உழவர் சந்தை விலைப்பட்டியல். நாள்: 02/04/2020 நெல்லி – 80 சாம்பல் பூசணி – 15 பாகல் – 40 சுரை – 10 கத்தரி – 40 அவரை – 60 மிளகாய்…

View More உழவர் சந்தை இன்றைய விலைப்பட்டியல்