உயர்ந்த எண்ணங்களே உயர்ந்த மனிதர்களை உருவாக்குகிறது!

150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குதிரை வண்டி தான் போக்குவரத்துக்கு பயன்பட்டது. அப்படியொரு குதிரை வண்டியில் ஒரு சிறுவன் பள்ளிக்கு செல்வது வழக்கம். ஒரு முறை வகுப்பில் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் நீங்கள் பெரியவனானதும் என்னவாக ஆசைப்படுகிறீர்கள்…

View More உயர்ந்த எண்ணங்களே உயர்ந்த மனிதர்களை உருவாக்குகிறது!