தேசியக் கொடியின் சிறப்பு!!

நமது தேசியக் கொடி மூவர்ணக்கொடி ஆகும். அதன் ஒவ்வொரு நிறமும் ஒவ்வொரு பொருளை விளக்குகிறது. காவி நிறம் தைரியம் மற்றும் தியாகத்தை குறிக்கிறது. வெள்ளை நிறம் உண்மை மற்றும் தூய்மையை குறிக்கிறது. பச்சைநிறம் நம்…

View More தேசியக் கொடியின் சிறப்பு!!